سلام بر شعبان المعظم ...

بنازم ماه شعبان را که با شادی قرین باشد

                                                    در او میلاد عباس و حسین و ساجدین باشد

به نیمه چون رسد شعبان ، مهش تابنده تر گردد

                                                    چرا؟چون چشم زهرا س روشن از روی پسر گردد

شعف در نیمه شعبان بقلب عاشقان باشد

                                                     جهان در انتظار مهدی صاحب زمان عج باشد...

/ 1 نظر / 46 بازدید
عمه

سلام اعیادبرشمامبارک...التماس دعا