هفت سین فاطمی ...

رسیده عید و دلها شاد و خرم

همه در فکر دیدارند با هم

همه آماده اند سفره بچینند

به فکر سفره های هفت سینند

منم در سفره دارم هفت سین را

ولی توآم شده با داغ زهرا س

بود سین نخست یک " سیلی " از کین

به روی مادرم با دست سنگین

ببین بر سفره سین دومم را

که " سویی " نیست در چشمان زهرا

بگویم سین سوم تا بسوزی ؟

که مادر" سوخت" بین کینه توزی

ازین ماتم دل حیدر غمین است

که سین چهارمم " سقط جنین " است

به روی سفره ، سین پنجم این است

سر "سجاده اش" زینب حزین است

شده سفره پر از اشک شبانه

ششم سین ، مانده " سوت و کور" خانه

چه گویم ای عزیز از سین آخر

بود آن ، " سینه ی مجروح " مادر ....

/ 0 نظر / 39 بازدید