روسپیدان سیاه پوش ....

ر

روسپیدانِ سیاه پوش...

                              و...

                                     گرمایی روز افزون ....

                                                                 و...

روزهای روزه داری در پیش ....

                          خنکای بهشت گوارایتان باد ...

                                                    دختران چادری......

/ 0 نظر / 135 بازدید