برگ سبزیست تحفه درویش ...

سی سال گذشت .

نه به  سرعت و نه به  سادگی ...

اینم قربانی ما به محضر دوست .....

قربانی با بدنی نیمه و سوخته به رنگ سیاه ....

 برا همینه که مشکی رنگ عشقه ...

/ 0 نظر / 35 بازدید