مریض عشقم و لنگ دوایتان ...آقا

شبی ، دم سحری ، در دعایتان آقا

کنید اندکی یاد گدایتان ... آقا

مرا به نیمه ی شبها برای نافله ها

صدا کنید ، فدای صدایتان  ... آقا

شکسته بال ترینم ، ولی مرا

ز کرم ، پرم دهید، میان هوایتان ...آقا

دلم گرفته خدا خیرتان دهد ، یکبار

دهید اجازه... بیفتم به پایتان ... آقا

ره صواب بجویید ،  زلف بخت مرا

گره زنید به شال عبایتان ... آقا

حدید زنگی قلب مرا جلا بدهید

مریض عشقم و لنگ دوایتان ... آقا

شرر به سینه زده غصه مدینه ی تان

نمک به زخم زده ...کرببلایتان ... آقا

برات کرببلا رفتن مرا بدهید

شبی ، دم سحری ، در دعایتان ... آقا

/ 0 نظر / 74 بازدید