وصیت اقای نخودکی

فرزند ایشان نقل میکند:

پدرم فرمودند: اگر در این راه تقوا نباشد ریاضات و مجاهدات  را هرگز اثری نیست و جز از خسران ثمری نداردو نتیجه ای جز دوری از درگاه حق تعالی نخواهد داشت . حضرت علی ابن الحسین (ع) می فرماید :علمی که به ان عمل نشود برای دارنده ان کفر ودوری از خدا بهمراه می اورد .

 

اگر ادمی یک اربعین به ریاضت بپردازد و اما یک نماز صبح از او قضا شود نتیجه ان اربعین  "هباء منثورا " خواهد بود.

بدان که در تمام عمر تنها یک روز نماز صبحم قضا شد وپسر بچه ای داشتم شب ان روز از دست رفت. سحرگاه مرا گفتند این رنج فقدان را به علت فوت نماز صبح مستحق شدی.

بدان که انجام امور مکروه موجب تنزل مقام بنده می شود وبه عکس ان اتیان مستحب  مرتبه او را ترقی میبخشد.

بدان که در راه حق وسلوک اگر به جایی رسیدم به برکت بیداری شبها و مراقبت در امور مستحب و ترک مکروهات بوده است ولی اصل و روح همه این اعما ل خدمت به ذراری ارجمند رسول اکرم (ص) است.

/ 0 نظر / 43 بازدید